Menu
NEWS & ACTIVITIES

บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560

      กลุ่มบริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด สมาชิกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ โดยพิธีรดน้ำขอพรจากท่านประธานบริษัท นำโดยคุณพรเทพ ดำรงฤทธิกุล
 
BACK