Menu
ABOUT US
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 26
 

 
นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล
ที่ปรึกษา
 

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
ที่ปรึกษา
 
 
 
 


นสพ.สมชาย เทวีทิวารักษ์
ที่ปรึกษา
 

 
นายพรเทพ ดำรงฤทธิกุล
ที่ปรึกษา
 
 นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์
ประธาน
 


นายพิมล บูรณะชน
รองประธาน
 

นายยุพธัช ยิบอินซอย
รองประธาน
 

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล
รองประธาน 
 

นางสาวอริญา สุทิน
รองประธาน  
   
 

นายไพฑูรย์ ติโลกวิชัย
กรรมการ
 

นายศิรศรณ์ สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
 

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์
กรรมการ


 
 
 

นางสาวสุภาณี ธเนศวงศ์
กรรมการ
 

นายธวัชชัย บุญเลี้ยงมา
กรรมการ
 

นายพสุพล แจงบำรุง
กรรมการ
 
 
 

นายเชาว์วิทย์ วิชิตอำพล
กรรมการ
 

นายธนาศักดิ์ สามารถ
กรรมการ
     
     
     

นายศิรศิษฎ์ สุวรรณนภาศรี
เลขานุการ
     
 
   

นายวัฒน์ชนะ วัฒนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

นายประสงค์ มานารัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ