Menu
ABOUT US
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 26
 
นายวีรพล นิยมไทย 
ที่ปรึกษา
 

นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์
ที่ปรึกษา
 


นายชุมพล ดิเรกวัฒนชัย
ที่ปรึกษา
 
 
นายสมชาย วุฒิพรผาติ
ที่ปรึกษา
 


นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์
ประธาน
 


นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์
รองประธาน


นายไพฑูรย์ ติโลกวิชัย
รองประธาน

นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์
รองประธาน
 
 

นายเริงชัย ต้นตระกูลชาญชัย
กรรมการ
 

นายดำรง ประชาศิริสกุล
กรรมการ
 

นายถาวร ศรีสุวรรณศร
กรรมการ
 

 
 
 

นายวสันต์ ศรีทองหนู
กรรมการ
 

นายศิรศิษฎ์ สุวรรณนภาศรี
กรรมการ
 

นายจารุวัสน์ บุญสนอง
กรรมการ
 
 


นายนภัสวร จุณณะปิยะ
กรรมการ
 

นางสาวจิราพร ศรีหุ่น
กรรมการ
 

นายชาญชัย มิเชอร์
กรรมการ


นายสมชาย เนาสราญ 
กรรมการ
 


นายวิโรจน์ เตือนวีระเดช 
กรรมการ
 

นายวรพัฒน์ อ้อนอุบล
กรรมการ
 

นายศุภชัย ปานดำ
กรรมการ
 


นายธนณัท ตั้งควิวิช
กรรมการ
 
     

นายสุภัค เหล่าดี
เลขานุการ
     
 
   

นายศิรศรณ์ สุวรรณนภาศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
 


นางสาวสุภาณี ธเนศวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ