Menu
ABOUT US
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 25

นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล
ที่ปรึกษา

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
ที่ปรึกษา


นสพ.สมชาย เทวีทิวารักษ์
ที่ปรึกษา

นายพรเทพ ดำรงฤทธิกุล
ที่ปรึกษา
 


นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์
ประธาน
 


นายพิมล บูรณะชน
รองประธาน
 

นายยุพธัช ยิบอินซอย
รองประธาน
 

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล
รองประธาน 
 

นางสาวอริญา สุทิน
รองประธาน  
   
 

นายไพฑูรย์ ติโลกวิชัย
กรรมการ
 

นายวีระพันธ์ เฮงสวัสดิ์
กรรมการ
 

นายศิรศรณ์ สุวรรณนภาศรี
กรรมการ


 
 
 

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์
กรรมการ
 

นายชวลิต ตั้งอริยกุล
กรรมการ
 

นางสาวสุภาณี ธเนศวงศ์
กรรมการ
 
 
 

นายธวัชชัย บุญเลี้ยงมา
กรรมการ
 

นายสุกิจ ศีละสะนา
กรรมการ
 

นายพสุพล แจงบำรุง
กรรมการ
 
   
 
นายพงศกร โพธิสุต
กรรมการ
         
 
     

นายศิรศิษฎ์ สุวรรณนภาศรี
เลขานุการ
     
 
   

นายวัฒน์ชนะ วัฒนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

นายประสงค์ มานารัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ