Menu
NEWS & ACTIVITIES

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เข้าเยี่ยมคารวะและรับพรปีใหม่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เข้าเยี่ยมคารวะและรับพรปีใหม่ จาก พณฯ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
 
BACK