Menu
NEWS & ACTIVITIES

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มปัจจัยการผลิตทางการเกษตร" โดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน

นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้เป็นวิทยากรร่วมกับ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และนายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก เสวนา เรื่อง "ผลกระทบจาก AEC ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มปัจจัยการผลิตทางการเกษตร" ซึ่งจัดโดย สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 
 
 
 
 
 
 
BACK