Menu
NEWS & ACTIVITIES

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 "ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกสมาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริรทร์ เป็นเจ้าภาพหลัก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACK