Menu
NEWS & ACTIVITIES

สมาคมการค้าปุ๋ยฯ ได้เข้าร่วมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2557/2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557

สมาคมการค้าปุ๋ยฯ  ได้เข้าร่วมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2557/2558 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือกันของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง 4 สมาคม คือ สมาคมมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะ วันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557 

   
         
BACK