Menu
NEWS & ACTIVITIES

สมาคมการค้าปุ๋ยและธูรกิจการเกษตรไทย ร่วมหารือกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพดินและวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ยั่งยืน"

สมาคมการค้าปุ๋ยและธูรกิจการเกษตรไทย โดยนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมและ คณะกรรมการได้หารือร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร นายกสมาคมและคณะกรรมการ เรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพดินและวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ยั่งยืน" ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
 
 
 
     
BACK