Menu
NEWS & ACTIVITIES

วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากองค์การความช่วยเหลือแห่งสหรัฐอเมริกา

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย  ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากองค์การความช่วยเหลือแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจกระบวนการสำคัญสำหรับการค้าปุ๋ยระหว่างประเทศ

BACK