Menu
NEWS & ACTIVITIES

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตรเป็นกรณีเร่งด่วน

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตรเป็นกรณีเร่งด่วน เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการในการลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ของกรมการค้าภายใน เรื่อง ราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่าจะต้องมีก ารลดราคาจำหน่ายจริง คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง และกระจายทั่วประเทศ  และในโอกาสดังกล่าว ท่านนายกสมาคมฯ ได้ตอบข้อซักถามของน้องๆ สื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง
 
 
 
     
BACK