Menu
NEWS & ACTIVITIES

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้ร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมการเสวนาภาคประชาชน เรื่อง ทิศทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน(AEC) ร่วมกับ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรฯ หมอดินจากจังหวัดนครราชสีมา และหมอดินจากจังหวัดหนองบัวลำภู

“วันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้ร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย  ขอนแก่นจำนวน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยฯได้รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมฯจาก ฯ พณฯ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Sunglasses UK For Men และ ดร.ดุสิต จิตตนูนท์ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  ได้ร่วมการเสวนาภาคประชาชน เรื่อง ทิศทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน(AEC) ร่วมกับ นายประสาท เกศวพิทักษ์  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หมอดินจากจังหวัดนครราชสีมา นายจักรพงศ์ โสนะแสง หมอดินจากจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี รศ.ดร.สุจินทต์ สิมารักษ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ”
 
   
   
   
BACK