Menu
NEWS & ACTIVITIES

เสวนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยในประเทศไทย

                 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จัดงานเสวนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี ณ ห้องประชุม Vector Club ชั้น 7 อาคารสามย่านมิตรทาวน์
 
BACK