Menu
NEWS & ACTIVITIES

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์ : ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรและผู้ค้าของไทย” ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

                     สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดย นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์ : ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรและผู้ค้าของไทย” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 

 
BACK