Menu
NEWS & ACTIVITIES

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดเกษตรไทยภายใต้วิกฤติสงคราม" ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

                 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดเกษตรไทยภายใต้วิกฤติสงคราม" จัดโดย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และเคหการเกษตร ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
BACK