Menu
NEWS & ACTIVITIES

งานแถลงข่าว "โครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกรของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และสถานการณ์ราคาและตลาดปุ๋ยเคมี 2564

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย นำโดย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม, นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์ กรรมการบริหารสมาคม, นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายศุภชัย ปานดำ กรรมการฝ่ายวิชาการ และ นายสุภัค เหล่าดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ จัดงานแถลงข่าว “โครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกร ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และสถานการณ์ราคาและตลาดปุ๋ยเคมี 2564” ณ VICTOR CLUB อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ต่อสื่อมวลชนหลายสำนัก โดยมี นายถวิล สุวรรณมณี อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง และนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรดีเด่น ให้เกียรติเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องหลักการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว
 
BACK