Menu
NEWS & ACTIVITIES

ภาพบรรยากาศการบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปุ๋ยเคมีและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                           ภาพบรรยากาศการบรรยาย เรื่อง สถานการณ์ปุ๋ยเคมีและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย นายสุภัค เหล่าดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตร การขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
 
BACK