Menu
NEWS & ACTIVITIES

อบรมเกษตรกร ธาตุอาหารพิชในไม้ผล (ทุเรียน - มังคุด) จ.สุราษฎร์ธานี

                 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการในการอบรมเกษตรกร "ธาตุอาหารพืชในไม้ผล (ทุเรียน-มังคุด)" ซึ่งจัดโดย บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับสหกรณืชาวสวนไม้ผลบ้านนาเดิม ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
BACK