Menu
NEWS & ACTIVITIES

จัดอบรมกฎหมาย เรื่อง "ร้าน" ที่ควรรู้

              สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้จัดอบรมกฎหมาย “เรื่องร้าน...ที่ควรรู้” เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องกฎหมายให้แก่ผู้แทนการค้าของสมาชิก โดยได้รับการอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตร มอบนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบนายฐิติพงษ์ เพ็งแพง และนางสาวมณีทิพย์ ขุนทอง เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นวิทยากร ณ โรงแรม ดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก
 
 
BACK