Menu
NEWS & ACTIVITIES

โครงการอบรมเกษตรกร "มาตรฐานการผลิตข้าวไทยสู่ความยั่งยืน" จังหวัดขอนแก่น

                สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอบรมเกษตรกร “มาตรฐานการผลิตข้าวไทยสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 
 

 
BACK