Menu
NEWS & ACTIVITIES

โครงการอบรมเกษตรกร "ธาตุอาหารพืชในไม้ผล (ทุเรียน-มังคุด)" จังหวัดชุมพร

             สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมกับสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร จัดโครงการเพิ่มความรู้ให้เกษตรกรจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เรื่อง "ธาตุอาหารพืชในไม้ผล (ทุเรียน-มังคุด)" โดย รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ข้าราชการบำนาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และ น.ส.ศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เป็นวิทยากร และนายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร
 
 
BACK