Menu
KNOWLEDGE

คุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี

พันธุ์ดี
 • เป็นที่ต้องการของตลาด
 • มีความสม่ำเสมอในสายพันธุ์
 • ทนทานต่อโรคและแมลง
 • ให้ผลผลิตสูง
  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ดี
 • ตรงตามพันธุ์พืชที่ระบุไว้
 • สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
 • ปราศจากโรคและไข่แมลง
 • มีความแข็งแรงสูง

การดูเมล็ดพันธุ์จากสภาพภายนอก
 
 • เมล็ดพันธุ์ดีควรมีสีสดใส
 • เมล็ดเก่าจะมีสีขุ่นมัวคล้ำ
 • ไม่ควรมีเศษผงหรือเมล็ดแตกหัก
 • ไม่มีรอยเจาะของแมลง
  การพิจารณาเมล็ดพันธุ์ดีจากลักษณะภายใน
 
 • ความชื้นในเมล็ดต่ำ
 • มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
 • ความแข็งแรงสูง
 
  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดภัย
 • เก็บในที่แห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ เช่น ถุงพลาสติกสานถุงพลาสติกบาง < 2 มม. , ถุงกระดาษ
 • เก็บในที่มีอากาศเย็น ถ้าเป็นห้ิองควบคุมอุณหภูมิยิ่งดี เช่น กระป๋องโลหะ ซองอลูมินั่มฟอยด์
 • เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันอากาศถ่ายเทได้
 • เก็บในที่สามารถป้องกันแมลงและหนูได้
 • ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ใกล้กับปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช
 • ไม่ควรวางเมล็ดให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง
         
BACK