Menu
KNOWLEDGE

สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำคัญและมีประโยชน์อย่างไร

ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใด ที่จะดำรงอยู่และเติบโตได้โดยไม่มีขีดจำกัด รวมทั้งมนุษย์ก็ไม่มีข้อยกเว้น สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและภัยธรรมชาติ เราจึงยังสงสัยว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีิอยู่ จะพอเพียงกับการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของประชากรมนุษย์ได้อย่างไร? นอกเสียจากว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์มีอาหารเพียงพอ และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีเหมือนอย่างที่เราเห็นคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น แต่ผู้คนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันก็คิดว่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่อันตรายจนไม่สามารถจะยอมรับได้ ทั้งต่อคนและสิ่งแวดล้อม จนเห็นว่าควรจะเลิกใช้สารเคมีเสียให้หมด

 
  ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อถกเถียงของทั้งฝ่ายที่ต่อต้านและ ฝ่ายสนับสนุนได้ ประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูล ประโยชน์ - ความเสี่ยง และกฏระเบียบการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ

นโยบายด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรจะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและเหตุผลไม่ใช่การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องและตัดสินจากความรู้สึก
 
จากการสำรวจและรายงานเรื่องการผลิต และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในเอเชีย 19 ประเทศ พบว่าความเสียหายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้เกิดด้วยสารเคมีเอง แต่เกิดจากการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า มีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในฟาร์ม 900,000 แห่ง และบ้านเรือน 70 ล้านครัวเรือน สมาพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่เรียกว่า Crop Life International ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของสารเคมีป้้องกันกำจัดศัตรูพืชดังนี้
 
  • ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ใช้ดินที่น้อยกว่า
  • รับประกันผลผลิตได้เต็มที่
  • ช่วยลดราคาอาหาร ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า
  • ลดปัญหา โรคที่มากับน้ำและแมลงพาหะนำโรค
  • ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการทำลายป่าเพื่อให้ใช้ที่ดินเพาะปลูก
  • ขจัดปัญหาความยากลำบากในการกำจัดวัชพืชด้วยมือ
  • ช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร
  • ช่วยขจัดปัญหาศัตรูทำลายผลผลิตในโรงเก็บ
 
"สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์มีอาหารเพียงพอ"
 
 
  เรียบเรียงจากเอกสาร 
Delaplane, K. 1996, Pesticide usage in the US: History, Benefits, Risks and Trends the Publication of Program 
special project 93-EPIX-1-1145 Copper, J & Dobson, H. 2007, 
The benefits of pesticides to mankind and the environment, 
Crop Prot. (2007) Anon. 1999, 
Fact Sheet : Eight benefits of crop protection products. 
www.croplifeasia.org
BACK