สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2514 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีปราบศัตรูพืช ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ สมาคมการค้าและการสั่งปุ๋ยไทย” และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตินำเข้าปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พุทธศักราช 2518 ซี่งอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกของสมาคมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรและนายกสมาคมฯจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
อ่านข่าวทั้งหมด  
วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากองค์การความช่วยเหลือแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจกระบวนการสำคัญสำหรับการค้าปุ๋ยระหว่างประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตรเป็นกรณีเร่งด่วน เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการในการลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ของกรมการค้าภายใน เรื่อง ราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่าจะต้องมีการลดราคาจำหน่ายจริง คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง และกระจายทั่วประเทศ และในโอกาสดังกล่าว ท่านนายกสมาคมฯ ได้ตอบข้อซักถามของน้องๆ สื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง
เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "จัดทำ Road Map เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทย" ซึ่งจัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ณ ห้องพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเสวนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กับการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ"
สรุปข่าวน่าสนใจในแวดวงเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม
สรุปข่าวน่าสนใจในแวดวงเกษตร ประจำเดือน มิถุนายน
สรุปข่าวน่าสนใจในแวดวงเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม
อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒
พระราชบัญญัติทั้งหมด 


THAI FERTILIZER AND AGRICULTURAL SUPPLIES ASSOCIATION
106 Chimpli Road, Chimpli, Talingchan, Bangkok.10170
Tel & Fax : 0-2448-7616
 
สำหรับสมาชิก
   Forgot Password
 บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด
 ห้าง เฮงง่วนเฮง
 บริษัท ปุ๋ยเอ็น เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
 บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 บริษัท แอสโซซิเอเตด มารีน เซอร์เวเยอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
 บริษัท เจริญราษฎร์ขนส่ง จำกัด
 บริษัท เวิลด์ แอสโซซิเอท จำกัด
 บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เช็คราคาน้ำมัน Amex ราคาทองคำ สภาพอากาศวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน
Copyright © 2006-2008 Thai Fertilizer and Agricultural Supplies Association. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com